“I am not an Ideology!” LGBTQ+ POLAND

PhotoPaul
LGBTQ POLAND GOSIA SUNLET

Sinds in Polen de PiS-partij aan de macht is, zijn in het land verschillende anti-LHBT wetten ingevoerd. Zo werden in 2019 zo’n 30 verschillende ‘LHBT-vrije zones’ uitgeroepen, waar het verboden was de ‘destructieve LHBT-ideologie’ te verkondigen. Volgens de huidige Poolse president Andrzej Duda is de ideologie zelfs destructiever dan communisme. 

paul.koncewicz@gmail.com
Instagram

scroll down for English

Sinds in Polen de PiS-partij aan de macht is, zijn in het land verschillende anti-LHBT wetten ingevoerd. Zo werden in 2019 zo’n 30 verschillende ‘LHBT-vrije zones’ uitgeroepen, waar het verboden was de ‘destructieve LHBT-ideologie’ te verkondigen. Volgens de huidige Poolse president Andrzej Duda is de ideologie zelfs destructiever dan communisme. 

Onder Europese druk werden in september 2021 veel van de zones weer afgeschaft. Desondanks heeft de homofobe retoriek van de regeringspartij zijn uitwerking. Veel LHBTQIA+ personen in Polen hebben te maken met openlijke vijandigheid en discriminatie.

Polen is niet het enige land binnen de EU dat zich steeds harder opstelt tegen LHBTQIA+. Ook Hongarije kondigde in 2021 een wet aan die boeken en films met een homoseksueel personage verbiedt. Ook reclames met homo’s of transgenders zijn verboden, om jongeren te beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering. De Hongaarse wetgeving is geïnspireerd op gelijksoortige wetgeving die sinds 2012 in Rusland van kracht is.

Vanwege de wet is de Europese Commissie is een juridische procedure gestart tegen Hongarije en dreigt het land met sancties, zoals het korten op EU-subsidies. Premier Viktor Orbán heeft aangekondigd in 2022 een referendum over de lhbt-wet te willen houden.

Over de fotograaf

Paul is een verwoed fotograaf. Hij werd in 1983 in Polen geboren en verhuisde begin jaren negentig naar Duitsland. Aan het begin van zijn studie ontdekte hij zijn interesse in portretfotografie en vooral in onderwerp-ruimte verhoudingen. In tegenstelling tot de documentaire stijl aan zijn opleiding, de Bielefeld Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen, ontwikkelde Paul zijn eigen, onmiskenbare stijl die de kijker enerzijds wil vermaken, maar anderzijds ook wil uitdagen en prikkelen. Dit is vooral goed te zien in zijn langlopende werk over zijn familie, die verdeeld is in twee landen – Duitsland en Polen – dat hij in 2012 tot hoofdonderwerp van zijn afstudeerscriptie maakte. Het grootschalige project omvat archiefopnames, documentaire elementen en vooral geënsceneerde beelden en werd in twee boeken gevat. Voor dit diploma werd hij in 2013 onderscheiden met de prestigieuze BFF Award. Paul woont sinds 2010 in Hamburg, werkt als redactioneel en portretfotograaf, als assistent en producer. Zijn huidige langetermijnproject toont LGBTQ + mensen in Polen die lijden onder repressie door de huidige regering en vijandigheid tegenover homofobe landgenoten.

Met zijn nog lopende fotoproject “I am not an ideology’ portretteert Paul Koncewicz in totaal 150 Poolse LHBTQIA+ personen. Dit doet hij ben de mensen thuis, de enige veilige plek die ze nog lijken te hebben. Maar bewust niet als slachtoffers, maar als gewone mensen.

Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Vlad
LGBTQ POLAND Vlad
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Vlad
LGBTQ POLAND Vlad
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Przemek
LGBTQ POLAND Przemek
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Karolina
LGBTQ POLAND Karolina
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Julia
LGBTQ POLAND Julia
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Julia
LGBTQ POLAND Julia
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Inga Asia
LGBTQ POLAND Inga Asia
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Asia
LGBTQ POLAND Asia
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Hania Zuzia
LGBTQ POLAND Hania Zuzia
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Sunlet
LGBTQ POLAND Sunlet
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Alex Sebastian
LGBTQ POLAND Alex Sebastian
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Sebas
LGBTQ POLAND Sebas
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Szymek
LGBTQ POLAND Szymek
Koncewicz Paul LGBTQ POLAND Szymek
LGBTQ POLAND Szymek
ILGA World map sexual orientation
ILGA World map sexual orientation

Since the PiS party came to power in Poland, several anti-LGBT laws have been implemented in the country. In 2019, for example, some 30 different ‘LGBT-free zones’ were declared, where it was forbidden to preach the ‘destructive LGBT ideology’. According to current Polish President Andrzej Duda, this ideology is even more destructive than communism. 

Under European pressure, many of the zones were abolished in September 2021. Nevertheless, the homophobic rhetoric of the ruling party has its effect. Many LGBTQIA+ people in Poland face open hostility and discrimination.

Poland is not the only country within the EU that is taking an increasingly tough stance against LGBTQIA+. Hungary too announced a law in 2021 banning books and films with a homosexual character. Advertisements featuring gays or transgender people are also forbidden, to protect young people from information about homosexuality and sex change. The Hungarian legislation was inspired by similar law in Russia, which has been implemented since 2012.

Because of the law, the European Commission has started legal proceedings against Hungary and is threatening the country with sanctions, such as cutting EU subsidies. The Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has announced his intention to hold a referendum on the LGBT law in 2022.

About the photographer

Paul is an avid photographer who was born in Poland in 1983 and moved to Germany in the early 1990s. At the beginning of his studies he discovered his interest in portrait photography and especially in subject-space relationships. Contrary to the documentary style at his training facility, the Bielefeld University of Applied Sciences, Paul developed his own, unmistakable style that wants to entertain the viewer, but also to challenge and captivate his gaze. This can be seen particularly well in his long-term work on his family, which is divided into two countries – Germany and Poland – which he made the main topic of his diploma thesis in 2012. The large-scale project includes archive recordings, documentary elements and, above all, staged images and was laid out in two books. For this diploma he was awarded the prestigious BFF Award in 2013. Paul lives in Hamburg since 2010, works as an editorial and portrait photographer, as an assistant and producer. His current long-term project shows LGBTQ + people in Poland who are suffering from repression by the current government and hostility to homophobic compatriots.

With his ongoing photo project “I am not an ideology”, Paul Koncewicz portrays a total of 150 Polish LGBTQIA+ persons. He does this in their homes, the only safe place they seem to have left. But he does not consciously portray them as victims, but as ordinary people.