Faceless Portraits

Faceless Portraits 01 by Guangbo Li
Faceless Portraits 01

Door het ontbreken van wettelijke bescherming en een groot maatschappelijke taboe, ervaren LHBT personen in China vaak uitsluiting en discriminatie. Deze serie toont populaire Chinese beroemdheden, met een grote aanhang op sociale media. Guangbo Li presenteert deze mensen alleen met hun lichaam.

guangboli1992@163.com

scroll down for English

Door het ontbreken van wettelijke bescherming en een groot maatschappelijke taboe, ervaren LHBT personen in China vaak uitsluiting en discriminatie. Deze serie toont populaire Chinese beroemdheden, met een grote aanhang op sociale media. Guangbo Li presenteert deze mensen alleen met hun lichaam. Alleen fotograaf en geportretteerde weten wie de persoon op de foto is. Het zijn LHBTQIA+ personen, die deze identiteit verborgen houden voor het publiek. Uit de kast komen zou grote gevolgen hebben voor hun populariteit en marktwaarde. Enerzijds maken de portretten ons bewust van onze afhankelijkheid van “gezichten” rond identiteit. Anderzijds laat Guangbo Li de deelnemers zich losmaken van hun sociale identiteit en terugkeren naar hun echte, maar verborgen identiteit.

Over de fotograaf

Guangbo Li werd geboren in Jiangjin, Chongqing, China in 1992. Hij houdt zich voornamelijk bezig met kunstcreatie, kunstprojecten en tentoonstelling planning en ander gerelateerd werk. Fotografie is Guangbo Li’s belangrijkste creatieve medium, terwijl gedrag en installatie de secundaire creatieve media zijn. Zijn kunstprojecten onderzoeken de subtiele relatie tussen tijd en “mensen”, “de maatschappij” en “zichzelf”.

Zijn belangrijkste werk is “Emotion Record Museum”, een reeks van portret fotografische projecten en tentoonstellingen die een dialoog aangaan met verschillende mensen. Het hele project begon in 2014 en is nog steeds gaande, met tot nu toe 400.000 deelnemende mensen.

In 2016 won hij de New Talent Award of Chinese Photography Art Fund in China Pingyao International Photography Festival (PIP). In 2017 won hij de Outstanding Curator Award van China Pingyao International Photography Festival (PIP). In datzelfde jaar werd hij geselecteerd en genomineerd in het Chinese Contemporary Art Document.

Sinds 2014 heeft Guangbo Li veel commerciële en grootschalige kunsttentoonstellingen in China georganiseerd. Hij initieerde verschillende fotografie projecten voor kunstenaars en kinderen op het platteland. Hij heeft een goede samenwerking met grote welzijnsorganisaties en merken. Documentaires en onafhankelijke films onder zijn supervisie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan belangrijke kunstfestivals en filmfestivals en hebben prijzen gewonnen.

Faceless Portraits 02
Faceless Portraits 02
Guangbo Li Faceless Portraits 04
Faceless Portraits 04
Guangbo Li Faceless Portraits 03
Faceless Portraits 03
Guangbo Li Faceless Portraits 05
Faceless Portraits 05
Guangbo Li Faceless Portraits 06
Faceless Portraits 06
Guangbo Li Faceless Portraits 07
Faceless Portraits 07
Guangbo Li Faceless Portraits 08
Faceless Portraits 08
Guangbo Li Faceless Portraits 09
Faceless Portraits 09
Guangbo Li Faceless Portraits 10
Faceless Portraits 10
Guangbo Li Faceless Portraits
Faceless Portraits 11
Guangbo Li Faceless Portraits 12
Faceless Portraits 12
Guangbo Li Faceless Portraits 13
Faceless Portraits 13
Guangbo Li Faceless Portraits 14
Faceless Portraits 14

Due to the lack of legal protection and a large social taboo, LGBT people in China often experience exclusion and discrimination. This series shows popular Chinese celebrities, with a high number of followers on social media. Guangbo Li presents these people only with their bodies. Only the photographer and the person being portrayed know who the person on the photo is. These are LGBTQIA+ persons, who keep their identity hidden from the public. Coming out of the closet would have big consequences for their popularity and market value.

On the one hand, the portraits make us aware of our dependence on ‘faces’ for identity. On the other hand, Guangbo Li lets the participants detach themselves from their social identity and return to their real, but hidden identity.

About the photographer

Guangbo Li was born in Jiangjin, Chongqing, China in 1992. Mainly engaged in art creation, art projects and exhibition planning and other related work.

Photography is Guangbo Li’s main creative medium, while behavior and installation are the secondary creative media. His art projects explore the subtle relationship between time and “people”, “society” and “oneself”. His main work is “Emotion Record Museum”, a series of portrait photographic projects and exhibitions that engage in dialogue with different people. The whole project started in 2014 and is still going on, with 400,000 people participating so far. In 2016, he won the New Talent Award of Chinese Photography Art Fund in China Pingyao International Photography Festival (PIP). In 2017, he won the Outstanding Curator Award of China Pingyao International Photography Festival (PIP). In the same year, he was selected and nominated in the Chinese Contemporary Art Document.

Since 2014, Guangbo Li has planned many commercial and large-scale art exhibitions in China. Initiated several art resident and rural children welfare photography training projects. He has good cooperation with major public welfare organizations and brands. Documentaries and independent films supervised by him have been invited to participate in important art festivals and film festivals and won awards.