The Shape of Self (2014-2019)

Ranjita by Alessio Maximilian Schroder
Ranjita

Secretary at Gokhale Road Bandhan NGO and Member of West Bengal Transgender Board.

Sinds het Indiase Hooggerechtshof in 2014 het derde geslacht erkende, is de sociaaleconomische positie van de trans gemeenschap aanzienlijk verbeterd. The Shape of Self laat dit zien door middel van portretten van trans personen uit West-Bengalen.

info.amschroder@gmail.com
Facebook
Instagram

scroll down for English

Het project Shape of Self (2014-2019) heeft als doel de identiteit van trans personen in West Bengalen weer te geven, het individu van elke persoon te benadrukken en te getuigen van de sociale ontwikkeling die de Trans gemeenschap sinds 2014 heeft doorgemaakt. 

Door middel van 85 portretten toont het project individuen die behoren tot verschillende sociale achtergronden, kasten, en verschillende generaties (de leeftijd varieert van 16 tot 65 jaar oud). Het omvat verschillende “typologieën” van Trans personen: Transgenders en Transseksuelen (zowel Transvrouwen als Transmannen), maar ook Hijras en Cross-dressers. 

De gefotografeerde individuen bevinden zich op plaatsen die verband houden met hun persoonlijke levensverhaal, maar meestal in hun privé-vertrekken die worden gezien als de kern ruimte waarin hun identiteit zich ontwikkelde. De portretten laten de veelzijdigheid van de Indiase trans gemeenschap zien: er zijn activisten, kunstenaars, dansers, modellen, actrices, visagisten, werknemers in grote bedrijven, koks, leraren, rechters, enz. Dit toont de toenemende sociaal economische kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, die ontstaan voor trans personen in Zuid-Azië dankzij de strijd van de gemeenschap die in 2014 leidde tot de erkenning van het Derde Geslacht door het Indiase Hooggerechtshof. Deze strijd en overwinningen zijn vaak niet gehoord in de internationale LHBTQIA+ gemeenschap. 

De Shape of Self is een eerbetoon aan deze internationaal ongeziene Zuid-Aziatische transgender gemeenschap die het waard is om gezien te worden. Het zijn voorbeelden van mensen die, tegen de sociale, culturele en economische verdrukking in, een plaats wisten te veroveren in de Indiase samenleving. Het zijn verhalen die aantonen dat de Westerse wereld niet de enige is die de positie van haar LHBTQIA+ gemeenschap heeft verbeterd. Volgens fotograaf Schroder is het tijd om dit begrip te de-koloniseren, door met succesvolle inspirerende voorbeelden die laten zien dat ook in de niet Westerse wereld succesvol gestreden wordt voor de rechten van de LHBTQIA+ gemeenschap.

Over de fotograaf

Alessio Maximilian Schroder werd in 1985 in Rome geboren. In 2004 verhuisde hij naar Wenen waar hij filosofie en fotografie studeerde. In 2009 ging hij naar Belgrado waar hij het project Blokovi uitvoerde dat zowel de sociale als ruimtelijke patronen van de wijk Novi Beograd onderzocht, het meest ambitieuze urbanisatieproject dat in ex-Joegoslavië werd uitgevoerd.

Nadat hij in 2010 zijn master in fotojournalistiek aan het Instituut voor Fotografie in Rome had behaald, begon Schroder aan een fotografische studie van de wijk Neve Sha’anan in Tel Aviv. Uit zijn eerste reizen naar India volgde de fotoserie Exposed (2011-2013): een persoonlijk fotografisch onderzoek naar de liminale aard van het lichaam en het beeld, gemarkeerd door een kritische reflectie op de rol van fotografie in de hedendaagse mediaomgeving. Opnieuw gevestigd in Wenen in deze periode, ging hij kritisch in op de culturele context van de Oostenrijkse hoofdstad. Dit resulteerde in de serie Hana (2012), een intiem en persoonlijk portret van een Poolse vrouw die aan de rand van de Weense samenleving leeft en in Porne (2010-2013), een portretserie van Weense sekswerkers. In 2014 verhuisde hij naar Kolkata en begon hij aan het nieuwe fotografische langetermijnonderzoek The Shape of Self waarin hij zich richtte op de trans gemeenschappen in de stedelijke gebieden van Kolkata. In 2015 werd hij gevraagd om de openings-videoportretten te schieten van Ram Nehari’s eerste speelfilm Don’t Forget Me, in 2016 werkte hij als still fotograaf voor Ludwig Wüst’s Departure en in 2019 voor Ulrich Seidl’s aankomende film.

Alessio Maximilian Schroder Ankan
Ankan

First Transman Lawyer at Calcutta High Court.

Alessio Maximilian Schroder Anurag
Anurag

Anchor at Campaign-calling Media, West Bengal’s most popular youtube news channel.

Alessio Maximilian Schroder Atri
Atri

Teacher at Ramnagar Pry School.

Alessio Maximilian Schroder Dipan
Dipan

Product Manager in international companies and Founder of West Bengal Transman group.

Alessio Maximilian Schroder Kaavirag
Kaavirag

Transman Pujari (Hindu Priest).

Alessio Maximilian Schroder Neel
Neel

Employee at Goethe-Institut/Max Mueller Bhavan Kolkata.

Alessio Maximilian Schroder Neera
Neera

Model.

Alessio Maximilian Schroder Raina
Raina

Director of Samabhabona NGO, Founding member of Pratyay Gender Trust, and co-founder of Amra Odbhut Cafe (Art Collective).

Alessio Maximilian Schroder Ratrish
Ratrish

HR employee at Accenture and Singer.

Alessio Maximilian Schroder Sampurn
Sampurn

Bank Employee.

Alessio Maximilian Schroder Sintu
Sintu

Secretary and Co Funder at Kolkata Anandam for Equality and Justice.

Alessio Maximilian Schroder Suvana
Suvana

Director of Peqsus India Foundation, Secretary of Prantik Bongaon, and Actress.

Alessio Maximilian Schroder Tamoghno
Tamoghno

Professional Actress and Dancer.

Alessio Maximilian Schroder Tista
Tista

Gender Rights and Animal Rights activist, Actress, and writer.

The Shape of Self project (2014-2019) aims to reflect the identity of trans people in West Bengal, to highlight the individuality of each person and to bear witness to the social development that the Trans community has experienced since 2014.

Through 85 portraits, the project shows individuals belonging to different social backgrounds, castes, and different generations (ages range from 16 to 65 years old). It includes different “typologies” of Trans persons: Transgenders and Transsexuals (both Transwomen and Transmen), but also Hijras and Cross-dressers.

The individuals photographed are in places related to their personal life stories, but mostly in their private spaces that are seen as the core space in which their identity developed. The portraits show the versatility of the Indian trans community: there are activists, artists, dancers, models, actresses, make-up artists, employees in large companies, cooks, teachers, judges, etc. This shows the increasing socio-economic opportunities and job openings that are emerging for trans people in South Asia thanks to the community’s struggle that led to the Indian Supreme Court’s recognition of the Third Sex in 2014. These struggles and victories have often gone unheard in the international LGBTQIA+ community.

The Shape of Self is a tribute to this internationally unseen South Asian transgender community that deserves to be seen. These are examples of people who, in the face of social, cultural, and economic oppression, managed to find a place in Indian society. They are stories that show that the Western world is not alone in improving the position of its LGBTQIA+ community. According to photographer Schroder, it is time to decolonise this notion, by showing successful inspiring examples that also in the non-Western world the rights of the LGBTQIA+ community are being successfully fought for.

About the photographer

Alessio Maximilian Schroder was born in Rome in 1985. He moved to Vienna in 2004 where he studied philosophy and photography. In 2009 went to Belgrade where he pursued the project Blokovi that explored both social and spatial patterns of the district Novi Beograd, the most ambitious urbanisation project carried out in ex-Yugoslavia.

After receiving his Master’s degree in Photojournalism from the Institute of Photography in Rome in 2010, Schroder embarked on a photographic study of the district Neve Sha’anan in Tel Aviv. From his first trips to India followed the photo series Exposed (2011-2013): a personal photographic research into the liminal nature of the body and the image, marked by a critical reflection on the role of photography in contemporary media environment. Based again in Vienna at this time, he critically elaborated on the cultural context of the Austrian capital. This resulted in the series Hana (2012), an intimate and personal portrait of a Polish woman living on the fringes of Viennese society and in Porne (2010-2013), a portrait series of Viennese sex workers. In 2014 he moved to Kolkata and started the new long-term photographic research The Shape of Self where he focused on the trans communities of Kolkata urban areas. In 2015 he was asked to shoot the opening video portraits of Ram Nehari’s first feature film Don’t Forget Me, in 2016 worked as still photographer for Ludwig Wüst’s Departure and in 2019 for Ulrich Seidl’s upcoming movie.