The Model and The Photographer

Robert Siegelman
The Model and The Photographer

Het werk van Robert Siegelman stelt vragen over wie er gefotografeerd wordt en wat er wordt gefotografeerd. Is het een portret van het model of van de fotograaf? Wat is het evenwicht tussen macht en zeggenschap in deze sessies, waarbij vaak jongere modellen betrokken zijn van verschillende rassen, etniciteiten en gender-identiteiten?

robert.siegelman@gmail.com
Facebook
Twitter
Instagram

scroll down for English

Aanpassing na vandalisme

Pride Photo stimuleert met haar visuele verhalen over seksuele en genderdiversiteit de dialoog over seksuele en gendervrijheid. Artistieke vrijheid en het zoeken van de verbinding, zijn daarin voor ons belangrijke pijlers. Dit jaar heeft Pride Photo met extreem veel vandalisme te maken gehad. Onder anderen dit paneel werd beklad. De kritiek ging vooral over de vraag of naakt wel of niet in de publieke ruimte hoort. Dat is niet het gesprek wat wij willen voeren. Daarom heeft Pride Photo, in overleg met Robert Siegelman, besloten dit paneel aan te passen door de beelden die voor teveel afleiding zorgen te vervangen voor een foto uit dezelfde serie. Daarmee hopen we dat Pride Photo weer kan doen waarvoor zij bestaat: mensen prikkelen en uitdagen om over seksuele en genderdiversiteit na te denken en daar het open en constructieve gesprek over te voeren.

Bekladding Maastricht
Bekladding Maastricht

Het werk van Robert Siegelman stelt vragen over wie er gefotografeerd wordt en wat er wordt gefotografeerd. Is het een portret van het model of van de fotograaf? Wat is het evenwicht tussen macht en zeggenschap in deze sessies, waarbij vaak jongere modellen betrokken zijn van verschillende rassen, etniciteiten en gender-identiteiten? De beelden verkennen verlangen, intimiteit, toestemming en de aard van het aangeraakt vanuit een queer perspectief.

Hoewel deze beelden mogelijk als problematisch kunnen worden gezien, gaan de foto’s over verbondenheid en toestemming. Er is zeker een grijs gebied, maar wel een dat rijk en onthullend is. De modellen zijn volledig betrokken bij het proces en hun inbreng wordt aangemoedigd en gerespecteerd. De foto’s spreken ook over het proces van ouder worden. Oudere queer mannen voelen zich vaak onzichtbaar en ongewenst in een cultuur waar jeugdigheid hoog in het vaandel staat.

Dit werk is een gelaagd portret van het leren omgaan met ouder worden, lichaamsbeeld en een eigen strijd met lichaamswaardering. De gereflecteerde beelden in de spiegels onthullen breuken, herhaling en de tegenstellingen die inherent zijn aan het werk. Soms is het model of fotograaf meer dan eens in een beeld te zien, soms is alleen het fragment van een lichaam te zien. De relatie tussen model en fotograaf is een verkenning van wat wordt onthuld en wat wordt verhuld. Zien we onszelf ooit echt in wat er in een spiegel wordt weerspiegeld? Onze gevoelens zijn krachtig, elliptisch en vluchtig. We vangen een glimp op van wie we zijn en dan zijn we weer weg.

Over de fotograaf

Robert Siegelman werkt voornamelijk in de fotografie en onderzoekt onderwerpen als verlangen, kwetsbaarheid, eenzaamheid en lichaamspositiviteit vanuit een queer perspectief. Hij doceert aan de Tufts University in Boston en werkt privé met kunstenaars. Zijn werk is opgenomen in vele collecties waaronder de Boston Public Library, Harvard, MIT, The Leslie + Lohman Museum of Gay and Lesbian Art in New York City, The Leather Archives in Chicago, The Bill Arning Gay Art Collection, en het Museum of Fine Arts in Boston. Opmerkelijke tentoonstellingen omvatten shows in het Leslie + Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, en “untitled male id” in de Angus-Hughes Gallery in Londen. In 2017 werd zijn installatie, “Do You Worry a Lot” tentoongesteld in de Winfisky Gallery, Salem State University. In 2018 werd een solotentoonstelling van fotografie, getiteld “In the Flesh” gehouden in HallSpace in Boston MA.

Rober Siegelman 1 The Model and The Photographer (Dom)
The Model and The Photographer (Dom)
Robert Siegelman 2 The Model and The Photographer (Alonso)
The Model and The Photographer (Alonso)
Robert Siegelman 3 The Model and The Photographer (Bugle Boy)
The Model and The Photographer (Bugle Boy)
Robert Siegelman 4 The Model and The Photographer (Tim)
The Model and The Photographer (Tim)
Robert Siegelman 5 The Model and The Photographer (Brendan)
The Model and The Photographer (Brendan)
Robert Siegelman 6 The Model and The Photographer (Gino)
The Model and The Photographer (Gino)
Robert Siegelman 7 The Model and The Photographer (Nate)
The Model and The Photographer (Nate)
Robert Siegelman 8 The Model and The Photographer (Ed)
The Model and The Photographer (Ed)
Robert Siegelman 9 The Model and The Photographer (Clay)
The Model and The Photographer (Clay)
Robert Siegelman 10 The Model and The Photographer (Tim)
The Model and The Photographer (Tim)
Robert Siegelman 12 The Model and The Photographer (Jake)
The Model and The Photographer (Jake)
Robert Siegelman 12 The Model and The Photographer
The Model and The Photographer
Robert Siegelman 13 The Model and The Photographer (Matt)
The Model and The Photographer (Matt)
15 The Photographer In Lockdown
The Photographer In Lockdown

Robert Siegelman’s work asks questions about who is being photographed and what is being photographed. Is it a portrait of the model or of the photographer? What is the balance between power and control in these sessions, which often involve younger models of different races, ethnicities and gender identities? The images explore desire, intimacy, consent and the nature of being touched from a queer perspective.

While these images can potentially be seen as problematic, the photographs are about connection and consent. There is a grey area, to be sure, but one that is rich and revealing. The models are fully engaged in the process and their input is encouraged and respected. The pictures also speak to the process of ageing. Older queer men often feel invisible and undesirable in a culture where youth is valued quite highly. 

This work is a layered portrayal of coming-to-terms with ageing, body image and our struggle with body positivity. The reflected images in the mirrors reveal fracturing, repetition and the dichotomies that are inherent in the work. Sometimes the model or photographer can be seen more than once in an image, sometimes only the fragment of a body can be seen. The relationship between model and photographer is an exploration of what is revealed and what is being concealed. Do we ever truly see ourselves in what’s reflected in a mirror? Our feelings are powerful, elliptical and ephemeral. We catch a glimpse of who we are and then we are gone.

About the photographer

Robert Siegelman works primarily in photography, exploring issues of desire, vulnerability, loneliness and body positivity from a queer perspective. He teaches at Tufts University in Boston, and works with artists privately. His work is in many collections including the Boston Public Library, Harvard, MIT, The Leslie + Lohman Museum of Gay and Lesbian Art in New York City, The Leather Archives in Chicago, The Bill Arning Gay Art Collection, and the Museum of Fine Arts in Boston. Notable exhibits include shows at the Leslie + Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, and “untitled male id” at the Angus-Hughes Gallery in London. In 2017 his installation, “Do You Worry a Lot” was exhibited at the Winfisky Gallery, Salem State University. In 2018 a one-person photography exhibit, titled “In the Flesh” was held at HallSpace in Boston MA.