David Tesinsky
Soccer Love

The whole “LGBT soccer team” is filled with gay members only. They are based in Mazatán in Chiapas in the south of Mexico near Tapachula – city of immigrants waiting for the asylum. Team has several couples. Like the pictured one. Photo was taken in the center of Mazatán town.

Het lijkt erop dat homoseksualiteit niet bestaat in het profvoetbal. Van de bijna 600 spelers in de Nederlandse Eredivisie is er geen enkele openlijk homo- of biseksueel. Homo’s komen helaas vooral voor als scheldwoord op en rond het voetbalveld, zoals in de spreekkoren van de supporters.

daviddtes@seznam.cz
Facebook
Instagram

scroll down for English

Homoseksualiteit en sport

Het lijkt erop dat homoseksualiteit niet bestaat in het profvoetbal. Van de bijna 600 spelers in de Nederlandse Eredivisie is er geen enkele openlijk homo- of biseksueel. De coming-out van de Australische middenvelder Josh Cavallo haalde vorig jaar zelfs het wereldnieuws. Helaas wordt het woord homo, maar ook veel grovere versies ervan, veel gehoord als scheldwoord op en rond het voetbalveld, zoals in de spreekkoren van de supporters.

Om dit te veranderen en de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit in de sport te bevorderen is in 2018 de Alliantie Gelijk Spelen opgericht. Zij heeft als doelstelling: volledige acceptatie van LHBTI’ers in de sport vóór 2028. Iedereen welkom in sport. Dit doen zij onder meer d.m.v. workshops, onderwijs, opleiding, evenementen en onderzoek. De netwerkpartners van de Alliantie Gelijkspelen zijn de John Blankenstein Foundation, voetbalbond KNVB, hockeybond KNHB, en sportkoepel NOC*NSF. Hiernaast werken zij met een groot aantal andere organisaties samen (samenwerkingspartners) om dit doel te bereiken.

Over de fotograaf

David Těšínský is een onafhankelijke fotograaf, die zich toelegt op het vastleggen van (stedelijke) subculturen, straatverhalen en verhalen van mensen. Zijn doel is om met zijn foto’s stereotypen te ontkrachten en ogen te openen. Hij is altijd op zoek naar controversiële, unieke, bijzondere levensstijlen en legt heldere momenten vast, waarin ook vaak de problemen van deze tijd zitten. 

David ziet fotografie als het medicijn dat mensen kan genezen met nieuwe inzichten, puur door het zien van andermans verhalen, die op een specifieke manier zijn vastgelegd. Het is een grote motivatie voor hem om momenten en onderwerpen zo vast te leggen zodat mensen zich dingen realiseren of gewoon verrijkt worden door het te zien en er kennis van te nemen.

David Těšínský probeert met zijn controversiële foto’s stereotypen te ontkrachten en mensen de ogen te openen voor kwesties zoals de acceptatie van homoseksualiteit in de sport, en met name in het profvoetbal. Op de foto Soccer love zien we twee kussende spelers van een LHBT-voetbalteam, dat uitsluitend uit homoseksuele spelers bestaat. Het team is gevestigd in Mazatán in het zuiden van Mexico en bestaat uit verschillende koppels, waaronder deze twee spelers.

Gay sports

It would seem that homosexuality does not exist in professional football. Of the almost 600 players in the Dutch Eredivisie, none is openly gay or bisexual. The coming-out of Australian midfielder Josh Cavallo even made it to the world news last year. Unfortunately, the word homosexual, but then usually a much harsher version of it, is heard a lot as swear word in the stands around the football pitch and in the supporters’ chants.

To change this and to promote the acceptance of sexual and gender diversity in sport, in 2018 the Alliantie Gelijk Spelen (Alliance Equal Play) was founded. Its objective is: full acceptance of LGBT people in sport by 2028. Everyone is welcome in sport. They do this through workshops, education, training, events and research. The network partners are the John Blankenstein Foundation, the KNVB football association, the KNHB hockey association and the NOC*NSF sports umbrella organisation. In addition, they work together with a large number of other organisations (partners) to achieve this goal.

About the photographer

David Těšínský is an independent photographer who focuses on capturing (urban) subcultures, street life and people’s stories. His aim is to dismantle stereotypes and to open people’s eyes. He is always looking for controversial, unique, special lifestyles and captures bright moments, which often contain the problems of our time.

David sees photography as the medicine that can heal people with new insights, purely by seeing other people’s stories captured in a specific way. It is a great motivation for him to capture moments and subjects in such a way that people realise things or just get a bit enriched by seeing and learning about them.

David Těšínský uses his controversial photos to attempt to dispel stereotypes and open people’s eyes to issues such as the acceptance of homosexuality in sports, and specifically in professional football. In the photo Soccer love we see two kissing players of an LGBT football team, which consists solely of homosexual members. They are based in Mazatán in southern Mexico. The team has several couples, including these two players.