Nichelle Flexing

Winner Single 2020 Kennedi Carter Nichelle
Nichelle Flexing

Nichelle Flexing van Kennedi Carter (USA) is de winnaar van de 2020 Single Image category / This image is the 2020 Pride Photo Single Images Winner.

Kennedi Carter

Photographer website
kennedi.carter16@gmail.com
Instagram

Scroll down for English

Verschillende identiteiten

LHBTQIAP+ vertegenwoordigt meerdere identiteiten, verlangens en uitingen, maar wat betekent het allemaal? Veel mensen zijn bekend met de LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender), maar er is veel, veel meer! De ‘Q’ staat voor Queer, een parapluterm voor een breed scala aan gender en/of seksuele identiteiten, of personen die zich niet aan een specifieke term of label willen conformeren. De ‘I‘ staat voor Intersekse personen, wiens lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft. ‘A‘ staat voor Aseksueel, het gebrek aan seksuele aantrekkingskracht en/of seksueel verlangen. ‘P‘ voor Panseksueel, het verlangen naar personen van alle genderidentiteiten en geslachten. Het sluit op die manier nauw aan bij biseksualiteit. De + omvat alle andere identiteiten die zich tot deze kleurrijke gemeenschap rekenen.

Er zijn Non-Binaire  en Genderqueer mensen die gender niet alleen als mannelijk of vrouwelijk ervaren, en Transfeminine en Transmasculine mensen in het LGBTQ+ spectrum. Een transfeministisch persoon kan bij de geboorte als ‘man’ is aangemerkt, maar zich identificeren met een vrouwelijke identiteit of expressie.

Transmasculiniteit is het tegenovergestelde, en heeft betrekking op iemand die bij de geboorte als vrouw werd aangemerkt, maar zich identificeert met een mannelijke identiteit of expressie. In de afbeelding Nichelle Flexing zien we een persoon die zich mannelijk persoon – maar is deze transmasculien? We weten het niet. Het beste wat je kunt doen als je het niet zeker weet, is vragen hoe zij zich identificeren en welke persoonlijke voornaamwoorden zij gebruiken.

En persoonlijke voornaamwoorden? Veel mensen voelen zich op hun gemak met ‘hij’ of ‘zij’. Maar anderen (waaronder sommige niet-binaire en genderloze mensen) gebruiken liever genderneutrale voornaamwoorden als hen/hun. Probeer het eens uit, de volgende keer dat je het over iemand hebt, in plaats van ‘hij zei’ of ‘zij zei’ te zeggen, vervang het door ‘hen zei’! Of bezittelijk, hun: Fenne neemt hun koffer mee.

Wil je meer weten over het gebruik van genderneutraal taalgebruik? Transgenderinfo.nl heeft een handige gids.

Over de foto

Nichelle is iemand waar de Kennedi Carter mee bevriend is, die zich mannelijk presenteert. Ze is een bodybuilder en heeft een absoluut verbluffende lichaamsbouw. Carter vroeg of ze met Nichelle mocht fotograferen en hen stemde toe. Carter wilde voor het portret een beeld creëren dat doet denken aan de Amerikaanse pin-upstijl uit de jaren 1930, iets dat hypermannelijk aanvoelt in tegenstelling tot Nichelle’s queer identiteit.

Over de fotograaf

Kennedi Carter is geboren in Durham, Noord-Carolina en getogen in Dallas, Texas. Ze is een kunstfotograaf met een primaire focus op Zwarte onderwerpen.

Haar werk belicht de esthetiek van socio politieke aspecten van Zwartheid en de over het hoofd geziene schoonheden van de Zwarte ervaring in zijn geheel: huid, textuur, trauma, vrede, liefde en gemeenschap. Met haar werk wil ze de noties van creativiteit en vertrouwen in het rijk van de Zwartheid opnieuw uitvinden.

Carter’s werk werd gepubliceerd in British Vogue, GQ, Vanity Fair, The Fader, Essence, The New York Times, Men’s Health, TIME

Jury report

Kennedi Carter’s Nichelle Flexing (USA) is de winnaar van dit jaar in de categorie Singles. Haar werk is betoverend omdat het ons zonder enige terughoudendheid de waarheid voorschotelt. Het beeld toont kwetsbaarheid, terwijl het een statement maakt over menselijk uithoudingsvermogen en kracht. Een teder en intiem portret dat een enkel moment van die waarheid in beeld brengt.

De jury benoemde de vooringenomen ideeën over genderfluïditeit – vrouwelijkheid en mannelijkheid – waardoor nieuwsgierigheid werd gewekt om meer over het onderwerp te weten te komen: Wie is Nichelle? Een Zwart persoon die angst overwint in deze tijden van conflict en voortdurende onderdrukking van het Zwarte lichaam. Hoe dieper je kijkt, hoe meer betekenislagen zich op natuurlijke wijze lijken te ontvouwen. Een bewijs van hoe beeldtaal niet alleen identiteit betekenis kan geven, maar ook tot misvattingen kan leiden.

Kennedi Carter daagt de vooroordelen en verwachtingen van de kijker uit. Het beeld is een teken van de tijd waarin we leven, maar tegelijkertijd is het tijdloos. Het is een beeld dat diep geworteld is in het verhaal van de geschiedenis van het Zwarte queer lichaam.

Different identities

LGBTQIAP+ represents multiple identities, desires and expressions, but what does it all mean? Many people are familiar with LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), but there is much, much more! The “Q” stands for Queer, an umbrella term for a wide variety of gender and / or sexual identities, or individuals who do not want to conform to a specific term or label. The ‘I’ stands for Intersex people, whose bodies can have both male and female characteristics. “A” is for Asexual, which is a lack of sexual attraction and/or sexual desire, but a person can still have romantic feelings for someone else. The “P” is for Pansexual, which is the sexual, romantic, or emotional attraction to other people regardless of their sex or gender identity. In this way, it is a little similar to bisexuality. The + includes all other identities that belong to the broad and vibrant LGBTQ+ community.

There are also Non-Binary and Genderqueer people, who do not experience gender as only male or female (or neither), and Transfeminine and Transmasculine people in the LGBTQ+ spectrum. A transfeminine person may have been classified as “male” at birth, but they may identify more with a feminine identity or expression.

Transmasculinity is the opposite, and refers to someone who was classified as “female” at birth, but identifies with a masculine identity or expression. In the image Nichelle Flexing we see a person who is presenting in a masculine way – but are they transmasculine? We don’t know, however the best thing to do if you’re unsure about someone’s identity, is to ask how they identify and what personal pronouns they use, and be respectful of their identity.

And personal pronouns? Many people feel comfortable using ‘he’ or ‘she’, but others (including some nonbinary and genderqueer people) prefer to use gender-neutral pronouns like ‘they’ or ‘theirs’. Give it a try the next time you talk about someone, instead of saying “he said” or “she said” replace it with “they said”! It also works with possessive pronouns, for example: “Fenne takes their suitcase”.

Do you want to know more about using gender-neutral language? The Guardian has an article with a longer overview.

About the image

Nichelle is someone the photographer Kennedi Carter is friends with, who is masculine presenting. They are a bodybuilder and with an absolutely stunning physique – Carter asked if she could shoot with them and they agreed. In the portrait, Carter wanted to create an image that echoed 1930’s American pin-up style imagery, something that felt hyper-masculine in juxtaposition to Nichelle’s queer identity.

About the photographer

A Durham, North Carolina native by way of Dallas Texas, Kennedi Carter is a fine art photographer with a primary focus on Black subjects.

Her work highlights the aesthetics of sociopolitical aspects of Blackness as well as the overlooked beauties of the Black experience as a whole: skin, texture, trauma, peace, love and community. Her work aims to reinvent notions of creativity and confidence in the realm of Blackness.

Carter’s works was published in British Vogue, GQ, Vanity Fair, The Fader, Essence, The New York Times, Men’s Health, TIME

Jury report

Kennedi Carter’s Nichelle Flexing (USA) is this year’s winner in the Singles category. Her work is mesmerizing because it unapologetically serves us truth. The image shows vulnerability, while making a statement of human endurance and strength. A tender and intimate portrait captivating one single moment of that truth.

The jury discussed preconceived notions of gender fluidity – femininity and masculinity – triggering curiosity to know more about the subject: Who is Nichelle? A Black human being conquering fear in these times of conflict and on-going oppression of the Black body. The deeper you look, the more layers of meaning seem to naturally unfold. A testament of how visual language can not only give identity meaning, but can also lead to misconceptions.

Kennedi Carter challenges the viewer’s prejudice and expectation. The image is a sign of the times we live in, yet at the same time, it is timeless. It is an image rooted deeply in the narrative of the history of the Black queer body.