Kleurrijk ouder worden

Nins 1

De serie Kleurrijk ouder worden is een statement, om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn en lief mag hebben wie hij/zij/hen ook wil. Daar verandert niets aan als je ouder bent of als er ineens een zorgvraag ligt. 

info@kamidubel.com | ncvanrheenen@gmail.com

scroll down for English

Voor de serie Kleurrijk ouder worden hebben fotograaf Kami Dubel en creative producer Nina van Rheenen bewoners van Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan geportretteerd. Een statement, om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn en lief mag hebben wie hij/zij/hen ook wil. Daar verandert niets aan als je ouder bent of als er ineens een zorgvraag ligt. 

Gelukkig hebben de meeste roze 50-plussers een mooi leven en een goede vriendenkring. Toch hebben relatief veel oudere LHBTI’s last van eenzaamheid, bijvoorbeeld omdat hun vriendenkring ook ouder wordt en ze geen kinderen en kleinkinderen hebben waarop ze kunnen terugvallen. Daarnaast is in veel ouderenzorginstellingen LHBTQIA+ nog onzichtbaar en is homo-, bi- en transseksualiteit onbespreekbaar. Ook vinden pesterijen plaats en gaan mensen soms zelfs terug de kast in. Eenzaamheid en depressie liggen op de loer, soms met suïcide tot gevolg. 

LHBTQ+ belangenvereniging COC probeert deze situatie te veranderen. Zij werken nauw samen met ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen, in het Consortium Roze 50+ Nederland om de leefsituatie van roze 50-plussers te verbeteren. Dat gebeurt onder andere door de Roze Loper tolerantiescan* voor (ouderen-)zorginstellingen, het inzetten van roze ambassadeurs, een eigen community en het zichtbaar maken van de groep.

*Details op www.rozezorg.nl

Over de fotograaf

Kami Dubel is een interdisciplinaire kunstenares met een diepgewortelde interesse voor vervaagde herinneringen in de vorm van (persoonlijke) symbolen en ingetogen semiotiek. Het idee van afwezigheid, verplaatsing en introspectie zijn de voornaamste ingrediënten voor haar unieke benadering.

De belangstelling van de kunstenares voor korte films en haar subtiele gebruik van grafische beelden voegen een extra laag van visuele verfijning toe aan haar werk. Haar esthetiek is sterk gestileerd en minimaal, waardoor de toeschouwer een vals idee van eenvoud krijgt.

Kami Dubel studeerde in 2010 af aan de KABK, en ze woont en werkt in Amsterdam.

2 Nina Cordaan 02.08.210117
cordaan 02.08.210117
3 Nina cordaan 02.08.210173
cordaan 02.08.210173
4 Nina cordaan 02.08.210220
cordaan 02.08.210220
5 Nina cordaan 02.08.210305
cordaan 02.08.210305
Nins 501 cordaan 02.08.210416
cordaan 02.08.210416
7 Nina cordaan 02.08.210454
cordaan 02.08.210454
8 Nina cordaan 02.08.210504
cordaan 02.08.210504
9 NIna cordaan 02.08.210533
cordaan 02.08.210533
10 Nina cordaan 02.08.211054
cordaan 02.08.211054
12 Nina cordaan 02.08.211090
cordaan 02.08.211090
13 Nina cordaan 02.08.211136
cordaan 02.08.211136
14 Nina cordaan 02.08.211261
cordaan 02.08.211261
15 Nina cordaan 02.08.211493
cordaan 02.08.211493

For the series Colourful Ageing, photographer Kami Dubel and creative producer Nina van Rheenen portrayed residents of Amsterdam care organisation Cordaan. A statement, to celebrate that everyone can be themselves and can love whomever they want. This does not change when you are older or when there is a sudden need for care.

Luckily, many LGBTQ+ people over the age of 50 have a nice life and a good circle of friends. Still, there are many older queers who suffer from a deep sense of loneliness. This is often because their circle of friends is aging, or they don’t have children or grandchildren to fall back on. Additionally, in many elderly care institutions LGBTQ+ people are still invisible, and homosexual, bisexual, and transgender identities are not open for discussion. Sadly, Bullying also takes place and people sometimes even go back into the closet. Loneliness and depression are lurking, sometimes leading to suicide.

The Dutch LGBTQ+ advocacy group the COC is trying to change this situation. They work closely with ANBO (The general Dutch association for the elderly) in a Consortium called Roze 50+ Nederland, to improve the living conditions of pink people over the age of 50. This is done through the development of the ‘Roze Loper tolerance scan’* for elderly care institutions, the use of ‘pink ambassadors’, a community for elderly LGBTQ+ people, and work to make this group visible.

*Details in Dutch at www.rozezorg.nl

About the photographer

Kami Dubel is an interdisciplinary artist who has a deep rooted interest for faded memories in the form of (personal) symbols and subdued semiotics. The idea of absence, displacement and introspection are the main ingredients for her unique point of view.

The artist’s interest for short films and her subtle use of graphic images adds an additional layer of visual sophistication to her work. Her aesthetic is highly stylized and minimal, giving the viewer a false idea of simplicity.

Kami Dubel graduated from KABK in 2010, and she lives and works in Amsterdam.